TVL Van Landuyt nv Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Code of Conduct

Code of Conduct

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor TVL een wijze van bedrijfsvoering waarbij de onderneming haar invloed op de maatschappij in het algemeen en op haar aandeelhouders in haar belangenafweging betrekt. Het bedrijf maakt daarbij keuzes, die een bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal maatschappelijke vraagstukken. Bij de keuzes van zakelijke relaties (directe en indirecte leveranciers) hanteert TVL haar eigen Code of Conduct als maatstaf. In haar bedrijfsvoering wil TVL volledig voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wetgeving

 • TVL voldoet aan de lokaal geldende wetten en regelgeving.

Corruptie en omkoping

 • TVL aanvaardt geen enkele vorm of doet niet mee aan enige vorm van corruptie, omkoping, afpersing of beïnvloeding. Zij neemt niet deel, direct noch indirect, aan enige vorm van corruptie, omkoping, afpersing of beïnvloeding van overheidspersoneel of klanten, met inbegrip van enige vorm van vergoeding (buiten de normaal algemeen aanvaarde regels binnen de sector) om hierdoor hun beslissingen te beïnvloeden en waardoor er belangenvermenging kan ontstaan.
 • TVL aanvaardt of ondersteunt geen enkele vorm van witwaspraktijken.
 • Namaakproducten worden niet geaccepteerd.

Werknemers

 • TVL respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN.
  Tevens respecteren wij de nationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden i.v.m. lonen, werkuren, vakverenigingen, pesten op het werk.
 • TVL respecteert alle (supra)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op kinderarbeid (in het bijzonder conventies 138 en 182 van ILO) en neemt adequaat actie om deze conventies na te leven.
 • TVL respecteert onverkort alle anti-discriminatiebepalingen zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving. Zij geeft een gelijke behandeling en gelijke kansen aan haar werknemers, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, sociale achtergrond, eventuele handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, leeftijd of geslacht, …
 • TVL respecteert de persoonlijke waardigheid en integriteit, privacy en rechten van elk individu. De privacy van onze werknemers wordt gewaarborgd door het GDPR systeem.
 • TVL neemt niemand aan die weigert te werken, TVL doet ook niemand werken tegen zijn/haar wil (dwangarbeid).
 • TVL tolereert geen onaanvaardbare behandeling van werknemers, zoals geestelijke mishandeling, seksuele intimidatie of discriminatie.
 • TVL tolereert geen seksueel getint gedrag of gedrag dat gepaard gaat met dwang, bedreiging, misbruik of uitbuiting, daarbij inbegrepen gebaren, taalgebruik en lichamelijk contact.
 • Geheimhouding van klanteninformatie (d.m.v. tekeningen, normen, …) wordt gegarandeerd.

Milieu

 • TVL respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwetten en regelgeving. TVL richt haar bedrijfsprocessen zodanig in dat de naleving gewaarborgd is.
 • TVL bant alle producten van de grijze en zwarte lijst van onze klanten.
 • TVL minimaliseert de milieuverontreiniging en zoekt naar middelen voor het continu verbeteren van de milieubescherming.
 • Wij wensen te evolueren naar een CO² neutrale productie door o.a. de elektrificatie van voertuigen en productieprocessen.
 • Wij voldoen aan de REACH richtlijn en IMDS.
 • Het verbruik van water en energie wordt gemonitord en geëvalueerd.
 • Emissiemetingen van lucht worden volgens nationale normen opgevolgd.

Veiligheid en gezondheid

 • TVL voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden en leeft de op haar van toepassing zijnde CAO’s na.
 • TVL ziet toe op de gezondheid en veiligheid van de werknemers, en neemt voorzorgsmaatregelen om arbeidsongevallen tegen te gaan.

Financieel

 • TVL hanteert een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. TVL houdt zich aan de van toepassing zijnde nationale meldingswet en regelgeving.
 • Correcte financiële cijfers worden meegedeeld en onafhankelijk gecontroleerd.
 • Leveringen worden onderworpen aan exportcontrole en controle op economische sancties.

Grondstoffen

 • Conflictmaterialen mogen niet verwerkt worden in onze producten.
 • 3TG (tantalium, tin, goud of wolfraam) worden niet gebruikt in onze producten.
Met de steun van FIT Vlaanderen