TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Code of Conduct voor TVL en haar leveranciers

Code of Conduct voor TVL en haar leveranciers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor TVL een wijze van bedrijfsvoering waarbij de onderneming haar invloed op de maatschappij in het algemeen en op haar aandeelhouders in haar belangenafweging betrekt. Het bedrijf maakt daarbij keuzes, die een bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal maatschappelijke vraagstukken. Bij de keuzes van zakelijke relaties (directe en indirecte leveranciers) hanteert TVL haar eigen Code of Conduct als maatstaf. In haar bedrijfsvoering wil TVL volledig voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wetgeving

 • voldoen aan de lokaal geldende wetten en regelgeving

Corruptie en omkoping

 • TVL en haar leveranciers aanvaarden geen enkele vorm of doen niet mee aan enige vorm van corruptie, omkoping, afpersing of beïnvloeding. Men neemt niet deel, direct noch indirect, aan enige vorm van corruptie, omkoping, afpersing of beïnvloeding van overheidspersoneel of klanten, met inbegrip van enige vorm van vergoeding (buiten de normaal algemeen aanvaarde regels binnen de sector) om hierdoor hun beslissingen te beïnvloeden en waardoor er belangenvermenging kan ontstaan.
 • Namaakproducten worden niet geaccepteerd en worden gerapporteerd.
 • TVL en haar leveranciers aanvaarden of ondersteunen geen enkele vorm van witwaspraktijken.

Werknemers

 • Respecteren van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN, en van de nationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden i.v.m. lonen, werkuren, vakverenigingen, pesten op het werk.
 • Respecteren van alle (supra)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op kinderarbeid (in het bijzonder conventies 138 en 182 van ILO) en het nemen van adequate actie om deze conventies na te leven.
 • Respecteren van alle anti-discriminatiebepalingen zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving. Wij geven een  gelijke behandeling en gelijke kansen aan haar werknemers, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, sociale achtergrond, eventuele handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, leeftijd of geslacht, …
 • Niemand aannemen die weigert te werken of doen werken tegen zijn/haar wil (dwangarbeid).
 • Respecteren van de persoonlijke waardigheid en integriteit, privacy en rechten van elk individu. De privacy van de werknemers bij TVL wordt gewaarborgd door het GDPR systeem.
 • Niet tolereren van onaanvaardbare behandeling van werknemers, zoals geestelijke mishandeling, seksuele intimidatie of discriminatie.
 • Niet tolereren van seksueel getint gedrag of gedrag dat gepaard gaat met dwang, bedreiging, misbruik of uitbuiting, daarbij inbegrepen gebaren, taalgebruik en lichamelijk contact.
 • Geheimhouding van klanteninformatie en intellectuele eigendom (d.m.v. tekeningen, normen, …) wordt gegarandeerd.

Milieu

 • Beschermen van het milieu en voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwetten en regelgeving. De bedrijfsprocessen worden zo ingericht dat de naleving gewaarborgd is.
 • TVL bant alle producten van de grijze en zwarte lijst van Volvo en Scania.
 • Preventie van milieuverontreiniging en zoeken naar middelen voor het continu verbeteren van de milieubescherming.
 • TVL wenst te evolueren naar een CO² neutrale productie door o.a. de elektrificatie van voertuigen en productieprocessen.
 • Voldoen aan de REACH richtlijn en IMDS.
 • Verbruik van water en energie wordt gemonitord en geëvalueerd.
 • Emissiemetingen van lucht worden volgens nationale normen opgevolgd.
 • Het voorkomen van afval en waar mogelijk het toch geproduceerde afval sorteren en recycleren.

Veiligheid en gezondheid

 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden en naleven van de op haar van toepassing zijnde CAO’s.
 • Toezien op de gezondheid en veiligheid van de werknemers en nemen van voorzorgsmaatregelen om arbeidsongevallen tegen te gaan.

Financieel

 • Het hanteren van een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Men houdt zich aan de van toepassing zijnde nationale meldingswet en regelgeving.
 • Correcte financiële cijfers worden meegedeeld en onafhankelijk gecontroleerd.
 • Leveringen voor TVL en de leveranciers worden onderworpen aan exportcontrole en controle op economische sancties.

Grondstoffen

 • Conflictmaterialen mogen niet verwerkt worden in de TVL producten.
 • 3TG (tantalium, tin, goud of wolfraam) worden niet gebruikt in de TVL producten.

Eerlijke concurrentie en mededingingsrecht

 • TVL respecteert en voldoet aan alle wet- en regelgeving rond eerlijke handel en eerlijke concurrentie.
 • TVL behandelt alle concurrentiele data, vertrouwelijke klanteninformatie en intellectuele eigendom met integriteit en volgens de regels van de wetgeving.

Klokkenluiden en bescherming tegen vergelding

 • TVL heeft een onpartijdige en adequaat opgeleide vertrouwenspersoon in dienst, die alle klachten tegen de code of conduct registreert en opvolgt.
 • Deze persoon kan gecontacteerd worden door zowel de TVL werknemers als de leveranciers.
 • De klachten van de werknemers worden geregistreerd en opgevolgd volgens de klachtenprocedure van TVL. De klachten van de leveranciers, daarentegen, worden geregistreerd en daarna, naargelang het onderwerp van de klacht, doorverwezen naar de hiertoe geschikte persoon, die de klacht verder zal behandelen.
Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen